Designed by:

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย

ทุกวิธีการที่แนะนำมาจากประสบการณ์ในการเลี้ยง
รคติดเชื้อแบคทีเรีย
อาการ มีลักษณะเป็นจุดแดงๆ ตามขาและผิวตัว โดยเฉพาะด้านท้องจนถึงแผลเน่าเปื่อยบริเวณปาก
ลำตัวและขา ตับมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีจุดสีเหลืองซ้อนๆ กระจายอยู่ทั่วไป ไตขยายใหญ่
บางครั้งพบตุ่มสีขาวกระจายอยู่
สาเหตุของโรค สภาพบ่อสกปรกมาก
การรักษา ออกซีเตตร้าซัยคลินผสมอาหารให้กบกินในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัมต่อวัน
กินติดต่อกันจนกว่าอาการจะดีขึ้น หรือให้กินไม่น้อยกว่าครั้งละ 5-7 วัน
www.kobdee.com, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates